Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Door het gebruik van de SmartWithFood mobiele applicatie (hierna: de “SWF App”) krijgt u (hierna: “u” of de “Gebruiker”) de mogelijkheid om uw voedingsvereisten en/of –voorkeuren eenvoudig te vergelijken met informatie over ingrediënten.

De SWF App is eigendom van en wordt beheerd door SmartWithFood CVBA, met maatschappelijke zetel te B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0640.760.224 RPR Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (BTW BE 0640.760.224) (hierna “SmartWithFood”, “SWF”, “wij” of “ons”).

Het gebruik van de SWF App is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden zoals hierna beschreven (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”).

De Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd aangepast worden. U kan steeds de meest recente versie op de SWF App terugvinden evenals op onze SmartWithFood website http://www.smartwithfood.com. De Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 05/09/2018.

U zal gevraagd worden om de Gebruiksvoorwaarden, na deze aandachtig gelezen te hebben, te aanvaarden, een eerste maal bij installatie van de SWF App, en daarna telkens wanneer de Gebruiksvoorwaarden gewijzigd worden of wanneer er een update van de app wordt uitgevoerd. Indien u niet (meer) uw akkoord met deze voorwaarden bevestigt, kan u helaas geen gebruik (meer) maken van de SWF App.

Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

Het gebruik van de SWF App is niet toegestaan voor personen onder de 18 jaar.

Uw account is persoonlijk en mag niet doorgegeven worden aan of gebruikt worden door een ander persoon dan uzelf.

Het gebruik van de SWF App is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Indien u in het profiel gebruik maakt van de functie “voeg een profiel toe” en zo andere namen toevoegt, dan doet u dit op eigen verantwoordelijkheid. Het adviseren van deze personen op basis van de SWF App en hun profiel ligt dan ook volledig binnen uw verantwoordelijkheid.

Als Gebruiker draagt u de verantwoordelijkheid om het vertrouwelijk en persoonlijk karakter van uw accountgegevens te bewaren.

Als Gebruiker dient u regelmatig na te gaan dat u de meest recente versie van de SWF App heeft geïnstalleerd en dient u zo nodig de meest recente versie te downloaden.

Doel en strekking van de SWF App

De SWF App beoogt de Gebruiker enkel te informeren en te helpen bij het maken van voedingskeuzes. De diensten die SWF aanbiedt via deze app zijn louter informatief en kunnen niet beschouwd worden als een aanbeveling van een bepaald product. Indien u als Gebruiker beslist om bepaalde producten die in de SWF App worden voorgesteld te kopen of te consumeren, dan doet u dit steeds uit eigen keuze en op eigen risico. U dient steeds aandachtig de informatie op het etiket van het product na te gaan.

SmartWithFood geeft noch via de SWF App noch op enige andere manier medisch advies of een medische diagnose. De Gebruiker dient zich steeds voorafgaand aan de aankoop en consumptie te informeren bij gespecialiseerde instanties zoals een arts, apotheker of diëtist wat betreft de risico’s die verbonden zijn aan het consumeren van bepaalde ingrediënten, levensmiddelen of producten, het maken van bepaalde voedingskeuzes of het aanhouden/veranderen van een bepaalde levensstijl voor zijn/haar gezondheid. De informatie die door SWF wordt aangeboden kan dan ook onder geen enkel beding worden beschouwd als een substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een arts of een diëtist of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of dieetleer. De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat hij/zij de SWF App nooit zal gebruiken ter vervanging of ter validatie van een advies van of consultatie bij een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

De informatie die SWF verstrekt via de SWF App schrijft geen eigenschappen toe aan levensmiddelen inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte, noch maakt zij toespelingen op dergelijke eigenschappen, zodat de informatie ook niet op deze wijze geïnterpreteerd kan worden.

Oorsprong en kwaliteit van de gebruikte voedselinformatie

De SWF App maakt gebruik van data aangeleverd door derden, hierna genoemd “Dataverstrekkers”:

 • Een deel van de gegevens wordt aangeleverd door Etablissementen Franz Colruyt NV (hierna “Colruyt Group”).
 • Daarnaast gebruikt SWF gegevens aangeleverd door producenten/leveranciers van levensmiddelen via de databank Trustbox ©, eigendom van GS1 Belgium & Luxembourg vzw (hierna “GS1”, voor meer info surf naar http://www.gs1belu.org/). Deze databank bevat informatie die exploitanten van levensmiddelenbedrijven hebben meegedeeld en gevalideerd.
 • Tevens maakt SWF gebruik van generieke databanken zoals Nubel, NEVO e.a.

Alle aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de data ligt bij de Dataverstrekkers. SWF geeft de informatie weer zoals deze wordt aangeleverd door de Dataverstrekkers.

SWF analyseert alle relevante digitale productinformatie door middel van een tekstuele analyse: deze gaat via algoritmes na of bepaalde woorden aanwezig zijn of net niet aanwezig zijn. Het gaat dan om woorden die een aanduiding kunnen zijn voor de aanwezigheid van ingrediënten of sporen daarvan, relevant voor het door de Gebruiker ingegeven profiel.

Voor wat betreft de wettelijke FIC-allergenen (zoals bepaald in EU Verordening nr. 1169/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten) worden tevens de relevante allergeenvlaggen in rekening gebracht. De allergeenvlaggen duiden aan of het betreffende allergeen al dan niet aanwezig is en werden expliciet meegedeeld en gevalideerd door de producent/leverancier.

De informatie verstrekt door SWF is onder voorbehoud omdat SWF nooit kan uitsluiten dat de digitale productinformatie die zij van de Dataverstrekkers ontvangt, fouten bevat, onvolledig is of afwijkt van de productinformatie vermeld op het etiket of de verpakking van het product. Daarom moet u als Gebruiker te allen tijde ook het etiket en de verpakking van het product verifiëren. Bij vaststelling van afwijkingen tussen de informatie in de SWF App en de gegevens op het etiket of de verpakking kan u dit steeds melden per mail aan dataquality@smartwithfood.com, zodat wij de betrokkenen kunnen inlichten.

Producten kunnen veranderen van samenstelling. U dient als Gebruiker dus bij elke aankoop of consumptie van een eerder door u gescand product de barcode opnieuw te scannen om zo de meest recente productinformatie te krijgen.

De informatie beschikbaar in de SWF App vervangt nooit de productinformatie voorzien op het etiket van de levensmiddelen of de wettelijk voorgeschreven informatie of voorschriften vermeld op de verpakking. De daar vermelde gegevens zijn de enige gegevensbron waarmee u rekening mag houden bij uw aankoop- of consumptiebeslissing.

De SWF App geeft geen informatie over niet-verpakte producten. Voor niet-verpakte levensmiddelen en producten is het belangrijk dat u weet dat deze mogelijk in contact komen met stoffen die allergenen bevatten.

Hoe werkt de SWF App?

Via de SWF App kan u een profiel aanmaken door het ingeven van een (profiel)naam, geslacht, en een geldig e-mailadres.

Vervolgens kan u aangeven voor welke specifieke allergenen of andere ingrediënten u informatie wenst over de vermoedelijke aanwezigheid (of het bevatten van sporen) ervan in een product, alsmede kan u andere voedingsvoorkeuren of andere persoonlijke voorkeuren inzake levens- en eetstijl aangeven.

U kan in uw profiel ook aangeven dat u informatie wenst m.b.t. de Nutri-Score, de hoeveelheid suiker, verzadigd vetten en/of kcal in een product.

Op basis van uw profiel kan u via de SWF App:

 • geïnformeerd worden of bepaalde producten voldoen aan de opgegeven vereisten en/of voorkeuren (steeds te verifiëren met de informatie die zich op het etiket van het product bevindt) en;
 • geïnformeerd worden over andere voedingsproducten die u, onder meer gelet op de opgegeven vereisten en/of voorkeuren, mogelijk ook interesseren.

SWF verwerkt enkel de gegevens die u ingeeft zonder de juistheid of toepasselijkheid van deze gegevens na te gaan.

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacyverklaring. De Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring maken een onlosmakelijk geheel uit.

Betekenis van de iconen die worden gebruikt in de app

SWF-statusnotgoodDit product is niet geschikt voor het/de aangeduide profiel(en).

SWF-statusgoodDit product is geschikt voor het/de aangeduide profiel(en).

SWF-status outcomeOp basis van onze analyse van de productinformatie is dit product geschikt voor het/de aangeduide profiel(en). SWF beschikt in dit geval niet over een expliciete bevestiging vanwege de producent/leverancier op basis van de beschikbare digitale productinformatie.

SWF-statusquestionOp basis van de beschikbare productinformatie kan niet worden bepaald of dit product geschikt is voor het/de aangeduide profiel(en). Gelieve het etiket na te kijken. SWF heeft in dit geval tegenstrijdige of niet eenduidige informatie vastgesteld op basis van de beschikbare digitale productinformatie.

U kan in uw profiel ook aangeven dat u informatie wenst over de Nutri-Score.

De Nutri-Score is een logo dat informeert over de nutritionele kwaliteit van een product. Deze informatie is complementair aan de voedingwaardetabel die wettelijk verplicht is door Europese wetgeving.
De score is een schaal van vijf kleuren: van donkergroen tot donkeroranje, en is gelinkt met letters, van A tot E.
De Nutri-Score werd ontwikkeld door Santé Publique France.
De vergelijking van voedingswaarden is gebaseerd op een objectieve maat, zijnde de voedingswaarden per 100 gram. De score wordt niet bepaald o.b.v. portiegroottes.
Voor de categorieën babyvoeding, dieetproducten en voedingssupplementen wordt er geen Nutri-Score bepaald.
Daarnaast kan er ook geen Nutri-Score berekend worden voor producten waar er bepaalde digitale productinformatie voor ontbreekt.
Voor de berekening van de Nutri-Score zijn volgende voedingswaarden vereist: energie (kJ), suikers, verzadigde vetten, zout en eiwitten.”

“Wij berekenen de Nutri-Score op basis van de nutritionele waardes die door de producent zelf in GS1/Trustbox geregistreerd zijn. De berekende Nutri-Score is daardoor louter informatief en wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van informatie dat in GS1/Trustbox geregistreerd staat”.

U kan in uw profiel ook aangeven dat u informatie wenst over de hoeveelheid suiker, verzadigd vetten en/of kcal in een product. In dat geval krijgt u na scannen van een barcode van een product één van volgende visualisaties te zien:

 • 1 balkje = het product heeft een laag gehalte ten opzichte van producten binnen dezelfde categorie
 • 2 balkjes = het product heeft een gemiddeld gehalte ten opzichte van producten binnen dezelfde categorie
 • 3 balkjes = het product heeft een hoog gehalte ten opzichte van producten binnen dezelfde categorie

De gegevens uit deze vergelijking kunnen niet beschouwd worden als een aanbeveling van een bepaald product of een advies over hoe goed of minder goed het voedingsmiddel is. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze voor een bepaald voedingsmiddel.

De functie “Ontdek ook deze producten die u mogelijk ook interesseren”

De SWF App geeft na het scannen van een product, ongeacht het resultaat van de scan, ook andere producten weer die u, naar de mening van SWF, mogelijk ook kunnen interesseren. Het voorstellen van deze producten houdt rekening met volgende parameters, opgesomd in dalende volgorde van het belang dat SWF eraan geeft:

 • uw ingegeven voedingsprofiel wat betreft allergeen informatie
 • uw ingegeven voedingsprofiel wat betreft informatie over suiker, verzadigde vetten en/of kcal.
 • de beschikbaarheid van informatie over het betrokken product
 • overeenkomsten met het oorspronkelijk gescand product (op basis van productnaam, voedingscategorie en ingrediënten)

Opgelet

In de voorstelling van “mogelijk interessante producten” worden ook producten met een “ja onder voorbehoud”, SWF-status outcome weergegeven. Op basis van onze analyse van de productinformatie is dit product geschikt voor het/de aangeduide profiel(en). SWF beschikt in dit geval echter niet over een expliciete bevestiging vanwege de producent/leverancier op basis van de beschikbare digitale productinformatie.

Aansprakelijkheid van SWF

Behoudens in geval van schade voortvloeiend uit bedrog, opzet of grove schuld van SWF, haar aangestelden of lasthebbers, zullen SWF en haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade.

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van SWF en haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers zal te allen tijde beperkt zijn tot de bedragen die gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering die door SWF werd afgesloten. Deze dekking bedraagt maximaal EUR [20.000,00 EUR] per schadegeval maar is beperkt tot EUR [200.000,00 EUR] per jaar voor alle schadegevallen samen.

De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor de wettelijke aansprakelijkheid van SWF en haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van hun doen of nalaten.

Vrijwaring van SWF

U begrijpt en aanvaardt dat u SWF en haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers vrijwaart tegen en schadeloos stelt voor alle schade, aansprakelijkheid en/of kosten voortkomende uit uw onrechtmatig gebruik van de SWF App, het ingeven van onjuiste of onvolledige informatie of het op een andere manier schenden van deze Gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendom

U begrijpt en aanvaardt dat de SWF App en de hierop beschikbare inhoud en materialen (hierna de “Materialen”) beschermd zijn, of kunnen zijn, door auteursrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten, merkrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten of exclusiviteitsrechten.

Als Gebruiker geniet u van een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot toegang en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de SWF App en de Materialen, op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden respecteert.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SWF mag u nooit en op geen enkele wijze de SWF App of de Materialen, gedeeltelijk of volledig, rechtstreeks of onrechtstreeks, wijzigen, kopiëren of ter beschikking stellen van derden.

Links naar andere sites

De SWF App kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites.

U dient steeds de toepasselijke voorwaarden van deze websites of applicaties te raadplegen.

Verplichte mededeling vanwege GS1

De gebruiksvoorwaarden van GS1 vragen ons om u volgende informatie te verstrekken:

“De data op deze website/tool (www.gs1belu.org) wordt geleverd “als dusdanig”. Het gebruik van de data is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke doeleinden, waarbij de overdracht van enige intellectuele-eigendomsrechten niet wordt geïmpliceerd. Enig ander gebruik om andere redenen, zoals voor beroepsdoeleinden, is ten strengste verboden. Enig misbruik van de data of het niet naleven van de voorwaarden van deze disclaimer (i) zal in geen geval aanleiding geven tot een claim tegen de leverancier van de data en (ii) kan leiden tot de onmiddellijke verbreking van de verbinding en annulering van toegang tot de data.

De data bevatten informatie over de producten die exploitanten van levensmiddelenbedrijven hebben gevalideerd en die vereist zijn door nationale en Europese wetten en regels. De data vormen echter op geen enkele wijze een vervanging voor enige wettelijke of gereglementeerde labeling of etikettering. De informatie die op deze site/tool wordt verstrekt, kan op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als zijnde advies of richtlijnen van artsen of diëtisten. De gepubliceerde data zijn niet bedoeld om de gebruiker of iemand anders aan te moedigen om het betreffende product aan te kopen of te gebruiken.

Deze disclaimer vormt een cruciaal onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden.”

Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze Gebruiksvoorwaarden niet geldig of niet afdwingbaar zou zijn, dan zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat geldig en afdwingbaar is.

In een dergelijk geval zal de niet geldige of niet afdwingbare bepaling automatisch gereduceerd worden tot wat geldig en afdwingbaar is.

Beëindiging

U heeft te allen tijde het recht om uw account te beëindigen en de SWF App te verwijderen met onmiddellijke ingang, zonder enige kosten.

Onverminderd haar andere rechten, behoudt SWF zich het recht voor om, op elk ogenblik en voor om het even welke reden, zonder enige schadevergoeding, mits een opzeggingstermijn van 14 kalenderdagen, uw account stop te zetten en uw toegang en verder gebruik van de SWF App niet langer toe te staan.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Klachten

Bij een eventuele vraag of klacht omtrent deze Gebruiksvoorwaarden kan u steeds contact met ons opnemen via volgende contactgegevens: complaint@smartwithfood.com.

Probeer de app uit

dl_app_storedl_play