Privacyverklaring

Het gebruik van de SWF App veronderstelt de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Zonder uw persoonsgegevens kan de SWF App niet naar behoren functioneren.

Uw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens steeds uw rechten te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese regels inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die via onze SWF App worden ingezameld. Wanneer u via onze app zou worden doorverwezen naar een andere website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die website of applicatie van toepassing zijn.

Deze Privacyverklaring moet samen met onze Gebruiksvoorwaarden worden gelezen. Zij maken een onlosmakelijk geheel uit.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 14/06/2018. U kan steeds de meest recente versie vinden op onze SmartWithFood website http://www.smartwithfood.com. U zal gevraagd worden om de bepalingen van deze Privacyverklaring (samen met de Gebruiksvoorwaarden), na deze aandachtig gelezen te hebben, te aanvaarden een eerste maal bij installatie van de SWF App en daarna bij elke update van de software en bij elke wijziging van de Privacyverklaring. Indien u deze Privacyverklaring niet (meer) aanvaardt, kan u helaas geen gebruik (meer) maken van de SWF App.

Indien u gebruik maakt van de functie “deel profiel info”, dan kan u de inhoud van uw profiel delen met de kanalen die de app voorziet (mail, sms, of via andere applicaties). U verklaart hiervoor de volledige verantwoordelijkheid te dragen. SmartWithFood kan niet weten noch achterhalen naar wie u deze informatie doorzendt en kan dus nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het verspreiden van deze informatie.

Als Gebruiker kan u verschillende profielen aanmaken (via de functie “voeg een profiel toe”) en beheren. U garandeert in voorkomend geval dat u hierover de nodige informatie hebt gegeven aan de betrokkenen en hiervoor de nodige toestemming en rechten heeft gekregen van de betrokkenen, met inbegrip van de geldige toestemming om hun (persoons)gegevens in de SWF App in te voeren en te laten verwerken door SWF onder de voorwaarden vermeld in deze Privacyverklaring.

De profielnaam wordt versleuteld opgeslagen op de servers en kan niet worden ontsleuteld, noch gebruikt worden voor andere doeleinden.

SmartWithFood als verantwoordelijke van de verwerking

De SWF App is eigendom van en wordt beheerd door SmartRetail CBVA, met maatschappelijke zetel te B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0640.760.224 RPR Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (BTW BE 0640.760.224) (hierna “ SmartWithFood”, “SWF”, “wij” of “ ons”), die tevens de verantwoordelijke is voor de verwerkingen van persoonsgegevens onder de SWF App.

Onze SWF data protection officer kan u bereiken op onze vestiging te B-9052 Zwijnaarde, Technologiepark 3 en via: dpo@smartwithfood.com

Zie verder de SWF website: https://app.smartwithfood.com/

Welke persoonsgegevens zamelen we in en verwerken we in de SWF App?

1. Contactgegevens
Via de SWF App kan u een profiel aanmaken.

Hiervoor vragen wij dat u enkele contactgegevens ingeeft met inbegrip van uw (profiel)naam en een geldig emailadres (hierna: de “Contactgegevens”).

2. Profielgegevens
Vervolgens kan u uw profiel vervolledigen met gegevens in verband met gewenste of te vermijden ingrediënten (hierna: de “Profielgegevens”).

3. Technische gegevens
Daarnaast registreren wij bij uw gebruik van de SWF App: uw browser en besturingssysteem, de externe website/app die u heeft doorverwezen naar de SWF App, de door u gebruikte functionaliteiten van de SWF App, de datum en tijd van uw sessie (hierna: de “Technische Gegevens”).

4. Scangedrag en gegevens inzake het gebruik van de app
Ten slotte registreren wij uw scangedrag en het opvragen van de bijkomende producten via de functie “Ontdek ook deze producten die u mogelijk interesseren” (hierna: “Scangedrag en gegevens inzake het gebruik van de app”).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

1. Contactgegevens en Profielgegevens
Contactgegevens en Profielgegevens worden door ons via de SWF App ingezameld, bijgehouden in een database, en
verwerkt om:

  • de door u opgegeven voedingsvereisten en/of –voorkeuren te vergelijken met informatie over ingrediënten of
    allergenen aangeleverd door Dataverstrekkers.
  • u te informeren of bepaalde producten voldoen aan de opgegeven vereisten en/of voorkeuren, onder uitdrukkelijk
    voorbehoud van datgene wat hierover is gezegd in de Gebruiksvoorwaarden.
  • u te informeren over andere voedingsproducten die u, gelet onder meer op de opgegeven vereisten en/of
    voorkeuren, mogelijk ook interesseren.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw voorafgaande, uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming.

U kan uw toestemming steeds aanpassen of intrekken overeenkomstig de bepalingen hieronder.

2. Technische gegevens
Technische gegevens worden door ons via de SWF App ingezameld en verwerkt voor statistische doeleinden en voor de
verdere verbetering van de SWF App en onze dienstverlening naar u toe.

Wij verwerken deze technische gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van SWF om haar app en haar
dienstverlening te verbeteren.

3. Scangedrag en gegevens inzake het gebruik van de app
We delen geconsolideerde data (dit zijn geaggregeerde data op anonieme basis) aangaande scangedrag en het opvragen
van de bijkomende producten met Colruyt Group, zijnde Etn. Fr. Colruyt NV en alle met haar verbonden ondernemingen
in de zin van artikel 11 van het Wetboek Vennootschappen.

Indien we data delen met Colruyt Group, doen we dit steeds op een geconsolideerde en anonieme basis, dit betekent
dat derden nooit uw scangedrag kunnen traceren tot uw naam of e-mailadres.

Wij verwerken de gegevens inzake uw scangedrag en het gebruik dat u maakt van de app om 1) de functie van het
voorstellen van bijkomende producten te verbeteren en om de informatie die de Gebruiker te zien krijgt indien hij
een product scant, nog beter af te stemmen op de noden van de Gebruiker, en 2) Colruyt Group de mogelijkheid te
geven om hun productgamma te verbeteren.

Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw voorafgaande toestemming verder verwerkt worden voor andere dan de
hierboven vermelde doeleinden.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

1. SWF
Werknemers van SWF hebben slechts toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om hun taak uit te oefenen.

Alle werknemers van SWF worden geïnformeerd over de restricties met beperking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Colruyt Group
Wij maken geaggregeerde gegevens in verband met het scangedrag en het opvragen van bijkomende producten via de SWF
App door Gebruikers op anonieme basis over aan Colruyt Group.

3. Dienstverleners
Met onze dienstverleners die met ons samenwerken om onze datastructuur op te zetten en te onderhouden hebben we een
“verwerkersovereenkomst” gesloten, met het oog op het maximaal beschermen van uw persoonsgegevens. Ook hier wordt
enkel toegang verleend tot persoonsgegevens wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het opzetten en onderhouden van
onze database.

4. Bevoegde autoriteiten
Daarnaast hebben wij het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten in geval van een
gewettigd verzoek. Elk verzoek zullen wij eerst nagaan en onderzoeken vooraleer wij uw persoonsgegevens overmaken
aan bevoegde autoriteiten.

5. De door u aangeduide personen
Op uw uitdrukkelijk verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens, in de vorm van een PDF-rapport en zonder toegang te
verlenen tot uw account, overmaken aan een door u aangeduid persoon (via de SWF App “Deel profielinfo”
functionaliteit). U kan zelf kiezen of u al dan niet wenst gebruik te maken van deze functionaliteit.

6. Publieke plaatsen zoals het SWF discussieforum en de SWF blog
U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u op publieke plaatsen worden gepost, zoals op het SWF
discussieforum of op de SWF blog of social media (niet limitatieve opsomming), door iedereen zullen kunnen
geraadpleegd worden. Deze gegevens kunnen verzameld worden door derde partijen die zich niet bij deze
Privacyverklaring hebben aangesloten. Deze verwerkingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van SWF en wij raden u
daarom aan om zich altijd te beraden vooraleer u enige persoonsgegevens op zulke plaatsen plaatst.

Waar bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen door ons niet doorgegeven, opgeslagen of op een andere manier verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De data worden bijgehouden gedurende een periode van maximaal 2 jaar na uw laatste gebruik van de SWF App, tenzij u uw account vóór het verstrijken van deze termijn stopzet (zie voor verwijdering van uw account hieronder). Daarna zullen de gegevens worden geanonimiseerd of verwijderd.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij beveiligen de door u verstrekte persoonsgegevens op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen bevinden en beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging.

Onverminderd de voormelde inspanningen dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds een risico is verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. Wij kunnen dan ook de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wat zijn uw rechten als gebruiker?

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen in electronisch formaat of te verwijderen.

Verder beschikt u over het recht om uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping.

U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert.

U kan op elk ogenblik uw SWF account en de SWF App verwijderen. Alle persoonsgegevens in het bezit van SWF zullen dan verwijderd worden, tenzij SWF wettelijk verplicht is om deze bij te houden dan wel over een andere rechtmatige basis beschikt om deze verder te verwerken.

U heeft ook steeds het recht om contact op te nemen met de Belgische Privacycommissie en in voorkomend geval klacht in te dienen zo u zich in uw rechten geschonden acht.

Hoe kunt u uw account verwijderen?

Indien u uw account en alle bijhorende data wil laten verwijderen uit onze bestanden, dan dient u een mail met deze vraag te versturen naar het e-mail adres:
complaint@smartwithfood.com

Hoe kan u ons bereiken?

U kan ons bereiken op onze vestiging te B-9052 Zwijnaarde, Technologiepark 3 en via: contact@smartwithfood.com

Probeer de app uit

dl_app_storedl_play