Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 24/06/2019

Uw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens steeds uw rechten te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese regels inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die zowel via de website als via de SmartWithFood (vanaf hier SWF) App worden verzameld. Wanneer u via de app of website zou worden doorverwezen naar een andere website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die website of applicatie van toepassing zijn.

Deze Privacyverklaring moet samen gelezen worden met onze Gebruiksvoorwaarden. Zij maken een onlosmakelijk geheel uit.

1 SMARTWITHFOOD ALS VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERWERKING

De SWF App en website zijn eigendom van en wordt beheerd door SmartRetail CBVA, met maatschappelijke zetel te B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0640.760.224 RPR Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (BTW BE 0640.760.224) (hierna “SmartWithFood”, “SWF”, “wij” of “ ons”), die tevens de verantwoordelijke is voor de verwerkingen van persoonsgegevens onder de SWF App.

Onze SWF data protection officer (vanaf hier: DPO) kan u bereiken op onze vestiging te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (Blok K) en via: dpo@smartwithfood.com

2 WELKE PERSOONSGEGEVENS ZAMELEN WE IN EN VERWERKEN WE OP DE WEBSITE EN IN DE SWF APP?

2.1 Informatie die u aan ons verstrekt:

Via de SWF App kan u een profiel aanmaken. Hiervoor vragen wij dat u enkele contactgegevens ingeeft met inbegrip van uw (profiel)naam en een geldig email adres (hierna: de “Contactgegevens”). Daarnaast kunnen gebruikers hun profiel vervolledigen met gegevens in verband met gewenste of te vermijden ingrediënten (hierna: de “Profielgegevens”).

Op de SWF Website (for Business) kan je een contactformulier invullen. Aan de hand van het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, voornaam, bedrijf en email adres.

Inhoud van communicatie met ons (per e-mail, telefoon of brief, social media). Het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten.

SmartWithFood houdt contactgegevens bij van prospects en (vroegere, huidige en toekomstige) leveranciers of partners. Dit heeft voornamelijk betrekking op naam, voornaam en professionele informatie zoals functie binnen de onderneming en email adres.

SmartWithFood houdt gegevens bij van sollicitanten. Dit heeft voornamelijk betrekking het sollicitatieformulier, CV, referenties en bijhorende informatie.

2.2 Technische gegevens en cookies

Telkens wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van de SWF App verzamelen wij informatie via cookies en andere technologieën, dit gaat onder meer over uw browser en besturingssysteem, de externe website/app die u heeft doorverwezen naar de SWF App, de door u gebruikte functionaliteiten van de SWF App, de datum en tijd van uw sessie (hierna: de “Technische Gegevens”).

Daarnaast gebruikt SmartWithFood tools zoals “Facebookpixel”, “Google Analytics” en “Facebook Insights”. Aan de hand van dergelijke tools kunnen wij de acties van de gebruikers volgen. Zo kunnen wij onder meer de effecten van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden registreren. Facebook kan deze gegevens met uw Facebook-account verbinden en ook eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig de privacyrichtlijn van Facebook gebruiken. Met statistieken bedoelen we een teller die het aantal bezoekers optelt of opmeet. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy

2.3 Scangedrag en gegevens inzake het gebruik van de app

Ten slotte registreren wij uw scangedrag en het opvragen van de bijkomende producten via de functie “Ontdek ook deze producten die u mogelijk interesseren” (hierna: “Scangedrag en gegevens inzake het gebruik van de app”).

3 VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE RECHTSGROND VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1 Contactgegevens en Profielgegevens

Contactgegevens en Profielgegevens verkregen via de SWF App, worden bijgehouden in een database, en verwerkt om:

 • de door u opgegeven voedingsvereisten en/of –voorkeuren te vergelijken met informatie over ingrediënten of allergenen aangeleverd door Dataverstrekkers.
  u te informeren of bepaalde producten voldoen aan de opgegeven vereisten en/of voorkeuren, onder uitdrukkelijk voorbehoud van datgene wat hierover is gezegd in de Gebruiksvoorwaarden.
 • u te informeren over andere voedingsproducten die u, gelet onder meer op de opgegeven vereisten en/of voorkeuren, mogelijk ook interesseren.
  te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals uw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie en aanbiedingen te kunnen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren.
 • Direct marketing doeleinden om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners.
 • Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw voorafgaande, uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming.

Contactgegevens verkregen via de Website worden bijgehouden in een database en worden verwerkt om antwoord te kunnen geven op vragen/opmerkingen van bezoekers van de website. Deze gegevens worden verwerkt op grond van toestemming:

 • Contactgegevens van prospects, relaties, partners en dergelijke worden bijgehouden en verwerkt om eventuele samenwerkingen en opportuniteiten mogelijk te maken. Deze gegevens worden verzameld op grond van toestemming.
 • Contactgegevens van sollicitanten (en de andere gegevens die wij verkrijgen gedurende de sollicitatieprocedure) worden bijgehouden met als doel het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Met uw toestemming worden deze gegevens verwerkt voor voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens.

U kan uw toestemming steeds aanpassen of intrekken overeenkomstig de bepalingen hieronder.

3.2 Technische gegevens en cookies

Technische gegevens worden door ons via de website en SWF App ingezameld en verwerkt voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van onze dienstverlening naar u toe. Wij verwerken deze technische gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van SWF om haar app en haar dienstverlening te verbeteren.

3.3 Scangedrag en gegevens inzake het gebruik van de app

Wij verwerken de gegevens inzake uw scangedrag en het gebruik dat u maakt van de app om:

 • de functie van het voorstellen van bijkomende producten te verbeteren en om de informatie die de Gebruiker te zien krijgt indien hij een product scant, nog beter af te stemmen op de noden van de Gebruiker, en
 • Colruyt Group de mogelijkheid te geven om hun productgamma te verbeteren.

Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw voorafgaande toestemming verder verwerkt worden voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden.

Als Gebruiker kan u verschillende profielen aanmaken (via de functie “voeg een profiel toe”) en beheren. U garandeert dat u hierover de nodige informatie heeft gegeven aan de betrokkenen en alsook de nodige toestemming en rechten heeft gekregen van de betrokkenen, met inbegrip van de geldige toestemming om hun (persoons)gegevens in de SWF App in te voeren en te laten verwerken door SWF onder de voorwaarden vermeld in deze Privacyverklaring. De profielnaam wordt versleuteld opgeslagen op de servers en kan niet worden ontsleuteld, noch gebruikt worden voor andere doeleinden.

4 WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

SWF
Medewerkers van SWF hebben slechts toegang tot uw persoonsgegevens voor zover zij dit nodig hebben om hun taak uit te oefenen.

SWF laat al zijn medewerkers een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekenen waardoor zij contractueel gehouden zijn om persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden door te geven .

Dienstverleners
Met onder meer de (IT-)dienstverleners die in opdracht van SWF onze datastructuur opzetten en te onderhouden werden “verwerkersovereenkomsten” gesloten, met het oog op het maximaal beschermen van uw persoonsgegevens. Ook hier wordt enkel toegang verleend tot persoonsgegevens indien dit strikt noodzakelijk is voor het opzetten en onderhouden van onze database.

Bevoegde autoriteiten
SmartWithFood kan bevoegde autoriteiten inzage geven in het kader van dreigende of hangende juridische procedures, in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen, op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.

De door u aangeduide personen
Op uw uitdrukkelijk verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens, in de vorm van een PDF-rapport en zonder toegang te verlenen tot uw account, overmaken aan een door u aangeduid persoon (via de SWF App “Deel profielinfo” functionaliteit). U kan zelf kiezen of u al dan niet wenst gebruik te maken van deze functionaliteit. Om veiligheidsredenen zal dit uitsluitend gebeuren aan de hand van een verzoek afkomstig van het mailadres waarmee de gebruiker zich heeft geregistreerd.

Indien u gebruik maakt van de functie “deel profiel info”, dan deelt u de volledige inhoud van uw profiel met de kanalen die de app voorziet (mail, sms, of via andere applicaties). U verklaart hiervoor de volledige verantwoordelijkheid te dragen. SmartWithFood kan niet weten noch achterhalen naar wie u deze informatie doorzendt en kan dus nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het verspreiden van deze informatie.

Publieke plaatsen
U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u op publieke plaatsen worden gepost, zoals op het SWF discussieforum of op de SWF blog of social media (niet limitatieve opsomming), door iedereen zullen kunnen geraadpleegd worden. Deze gegevens kunnen verzameld worden door derde partijen die zich niet bij deze Privacyverklaring hebben aangesloten. Deze verwerkingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van SWF en wij raden u daarom aan om zich altijd te beraden vooraleer u enige persoonsgegevens op zulke plaatsen plaatst.

5 WAAR BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

In enkele gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar derde landen of organisaties buiten Europa. In dat geval zorgt SWF voor adequate maatregelen om een passend beschermingsniveau te garanderen.

6 HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

SmartWithFood bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen.

Data die wij verkrijgen via de SWF app (profiel en voedingsvoorkeuren) worden gedurende een periode van maximaal 2 jaar bewaard na uw laatste gebruik van de SWF App, tenzij u uw account vóór het verstrijken van deze termijn stopzet (zie voor verwijdering van uw account hieronder). Daarna zullen de gegevens worden geanonimiseerd of verwijderd.
Data die wij verkrijgen in het kader van de sollicitatieprocedure (sollicitatieformulier, CV, referenties en bijhorende informatie….) worden bijgehouden gedurende 2 maand na het afronden van de solllicitatieprocedure.
Data verkregen via de website (contactformulier) wordt bijgehouden zolang als noodzakelijk is voor de dienstverlening.
Cookies worden bijgehouden volgens de standaardinstellingen

 • Google Analytics
 • Facebook Insights

7 HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

SWF behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. SWF beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. SWF maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Uw gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacywet- en regelgeving. De door u verstrekte persoonsgegevens staan op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen.

Onverminderd de voormelde inspanningen dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds een risico is verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. Wij kunnen dan ook de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

8 WAT ZIJN UW RECHTEN ALS GEBRUIKER?

Indien u ons uw gegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heeft u steeds het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, beperken en over te dragen in electronisch formaat of te verwijderen. Verder beschikt u over het recht om uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping. U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. U kan op elk ogenblik uw SWF account en de SWF App verwijderen. Alle persoonsgegevens in het bezit van SWF zullen dan verwijderd worden, tenzij SWF wettelijk verplicht is om deze bij te houden dan wel over een andere rechtmatige basis beschikt om deze verder te verwerken.

9 HOE KUNT U UW ACCOUNT VERWIJDEREN?

Indien u uw account en alle bijhorende data wil laten verwijderen uit onze bestanden, dan dient u een mail met deze vraag te versturen naar het e-mail adres: complaint@smartwithfood.com

10 Wijzigingen aan de privacyverklaring

SWF behoudt zich het recht om de Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Bij installatie van de SWF app zal u gevraagd worden om de bepalingen van deze Privacyverklaring (samen met de Gebruiksvoorwaarden) aandachtig te lezen en vervolgens te aanvaarden. Bij elke update van de software en bij elke wijziging van de Privacyverklaring zal deze toestemming opnieuw gevraagd worden. Indien u deze Privacyverklaring niet (meer) aanvaardt, kan u helaas geen gebruik (meer) maken van de SWF App.

11 HOE KAN U ONS BEREIKEN?

Indien u vragen heeft omtrent de privacyverklaring, gelieve SmartWithFood te contacteren:

Probeer de app uit

dl_app_storedl_play